GEDRAGSCODE m.b.t. de omgang tussen medewerkers en cliënten

Inleiding

Brick-hulpverlening streeft er naar dat cliënten tevreden zijn over Brick-hulpverlening en tevens vindt Brick-hulpverlening het belangrijk dat medewerkers hun werk met plezier doen. De wijze waarop cliënten en medewerkers met elkaar omgaan is hiervoor doorslaggevend. In deze gedragscode wordt beschreven wat in dat verband van een ieder wordt verwacht. Deze gedragscode geldt als aanwijzing aan medewerkers en vormt als zodanig een verduidelijking van en aanvulling op andere voorschriften waaraan medewerkers zich dienen te houden, zoals de CAO. Maar ook geldt deze gedragscode voor cliënten als voorwaarde om hulp- en dienstverlening van Brick-hulpverlening te kunnen ontvangen. 

Omgangsvormen

Omgangsvormen tussen medewerkers en cliënten en medewerkers onderling spelen een belangrijke rol in het streven naar een optimale dienstverlening aan cliënten en een goed arbeidsklimaat voor medewerkers. Als we spreken over ongewenste of ontoelaatbare omgangsvormen hebben we het bijvoorbeeld over: grof taalgebruik, pesten, discriminatie, agressie, seksueel getint gedrag en intimidatie.

 

Respectvolle bejegening wederzijds

Een belangrijk aspect van de dienstverlening is een respectvolle bejegening van de cliënt. Dit betekent onder meer dat de privacy, waardigheid en rechten van de cliënt te allen tijde gewaarborgd dienen te zijn. Respect voor de ander heeft ook betrekking op eigendommen en bezittingen die de ander toebehoren. Dat kan betrekking hebben op jassen, tassen enz., maar ook op persoonsgegevens. Indien een medewerker ten behoeve van de dienstverlening inzage dient te hebben in financiële gegevens, zorgt die er voor dat eigendommen van cliënten zoals originele documenten, pasjes e.d. te allen tijde bij de cliënt blijven. Overigens geldt het privacyreglement voor de omgang met vertrouwelijke informatie. Om de waardigheid van cliënten te kunnen waarborgen dient de medewerker zich bewust te zijn dat hij een voorbeeldfunctie vervult voor de cliënt op verschillende gebieden, zoals de omgang met elkaar, het taalgebruik, de kleding en non-verbale uitingen. Ook van cliënten wordt een respectvolle bejegening naar de medewerkers verwacht. Brick-hulpverlening tolereert geen bedreiging van medewerkers door cliënten in welke vorm dan ook, noch schending van hun privacy of vernieling van eigendommen van medewerkers of van Brick-hulpverlening door cliënten.

 

Wat zijn de grenzen van de professionele relatie?

Medewerkers dienen zich er terdege van bewust te zijn dat zij ten opzichte van cliënten uitsluitend een professionele werkrelatie hebben.

In de dienstverlening van Brick-hulpverlening ligt het accent op begeleiding en kan de situatie van de cliënt aangrijpend zijn. Het is van groot belang de werkrelatie zuiver te houden en de grenzen hiervan te bewaken zodat daadwerkelijk sprake is van de professionele relatie die Brick-hulpverlening van haar medewerkers eist. De medewerker moet zich ervan onthouden een cliënt te bejegenen op een manier die de cliënt in zijn/haar waardigheid aantast en mag niet verder in het privéleven van de cliënt doordringen dan noodzakelijk is voor de vastgestelde hulp- en dienstverleningstaken. Bovendien mag de medewerker de cliënt niet verder in zijn eigen privéleven laten doordringen dan noodzakelijk.

 

Dit betekent in de praktijk onder meer het volgende:

  • een medewerker mag een cliënt niet bij hem thuis op bezoek vragen of in eigen tijd activiteiten ondernemen met een cliënt. Ook het verstrekken van een privé e-mailadres of telefoonnummer is niet toegestaan. In de omgang met cliënten komt het wel voor dat de medewerker iets vertelt over zijn eigen leven of antwoord geeft op vragen hierover. Het is belangrijk dat de medewerker zowel de grens van de cliënt als die van zichzelf hierbij goed bewaakt.

  • medewerkers mogen niet op persoonlijke titel cadeaus, giften of geschenken geven aan of ontvangen van cliënten. Het is alleen toegestaan cadeaus van bescheiden waarde te ontvangen, mits de medewerker duidelijk aangeeft dat dit binnen de werksetting gebruikt zal worden en de ontvangst onverwijld aan zijn/haar leidinggevende meldt.

  • met informatie over de persoonlijke levenssfeer van de cliënt dient vertrouwelijk te worden omgegaan. Dit betekent dat er alleen met derden over gecommuniceerd wordt als de cliënt daar toestemming voor geeft, de wet dit verlangt of als het functioneel is in het kader van goede zorgverlening.

  • grof en ordinair taalgebruik is niet toegestaan. Dit geldt zowel voor gesproken als geschreven taal.

  • een medewerker mag, zelfs als een cliënt dat verlangt, vraagt of daartoe uitnodigt, noch verbaal, noch non-verbaal ingaan op seksuele toenaderingspogingen en deze zelf niet ondernemen. Dit omvat onder meer het verbod een cliënt op zodanige wijze aan te raken dat de medewerker en/of een cliënt deze aanraking redelijkerwijs als seksueel of erotisch van aard kan ervaren.

  • binnen Brick-hulpverlening worden alle seksuele contacten met cliënten ongeacht in welke vorm, ontoelaatbaar geacht en als een ernstige beroepsfout aangemerkt.

  • de medewerker dient, wanneer er een erotiserende/seksueel geladen situatie tussen hem/haar en een cliënt ontstaat of zou kunnen ontstaan, de desbetreffende taak af te breken, over te dragen aan een collega en deze gebeurtenis(sen) bespreekbaar te maken met een leidinggevende.

  • pesten, discriminatie, intimiderend of agressief gedrag is niet toelaatbaar. Dat geldt zowel in de omgang met collega’s als in contact met cliënten en hun vertegenwoordigers.

  • een medewerker mag zich bij de uitoefening van de werkzaamheden niet laten leiden door eigen belang. Bij elke handeling is het belangrijk dat de medewerker nagaat of hij handelt in het belang van de cliënt, wat de gevolgen op langere termijn kunnen zijn, welke verwachtingen hij creëert bij de cliënt en wat dat betekent voor andere cliënten of collega’s. Wanneer een medewerker twijfelt over de gevolgen van een handeling van hemzelf of collega bespreekt hij dit met desbetreffende collega en/of leidinggevende.

 

Bekendmaking met deze gedragscode

Het is de verantwoordelijkheid van de directie dat alle medewerkers kennis kunnen nemen van deze gedragscode. Bij aanvang van het dienstverband zal de gedragscode aan de betreffende medewerker worden aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid van de medewerkers dat zij de inhoud van deze gedragscode kennen en die naleven. Het is tevens de verantwoordelijkheid van medewerkers dat zij cliënten over deze gedragscode informeren.

Om de volledige gedragscode ook voor cliënten toegankelijk te maken wordt deze gepubliceerd op de website Brick-hulpverlening

 

Maatregelen

Bij overtreding van deze gedragscode door cliënten of medewerkers of bij een vermoeden hiervan dienen betrokkenen dit onverwijld te melden. Dit kan voor cliënten bij de directie volgens de klachtenprocedure. Medewerkers kunnen ook melden bij de directie. Meldingen zullen altijd serieus worden genomen. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zullen passende maatregelen worden getroffen. In ernstige gevallen kan dit bij medewerkers leiden tot ontslag en bij cliënten tot stopzetting van de hulpverlening. Overtredingen worden, indien het gaat om strafbare feiten, ook bij de politie gemeld.